Ondersteuning leerlingen

Bij de ondersteuning van scholen draait het allemaal om het leerlingniveau, het helpen van de individuele leerling met speciale onderwijsbehoeften. Op basis van waarnemingen en toetsresultaten kan het nodig zijn om nauwkeurig te kijken wat een leerlingen nodig heeft.

De Intern Begeleider van de school kan hierbij de vaste orthopedagoog (die vanuit het dienstencentrum aan de school is verbonden) betrekken, voor advies of onderzoek. De uitkomst is, dat er voor de leerlingen een aanpak, een plan wordt opgesteld, om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften.

Preventieve begeleiding

Met ingang van het komende schooljaar zijn preventieve begeleiders (PB-er) verbonden aan het Dienstencentrum. Onder regie van de orthopedagoog die aan de school is verbonden kan een PB-er worden ingezet om de onderwijsondersteuningsbehoeften van leerlingen in beeld te brengen. Het woord 'preventief' geeft aan dat het de bedoeling is dat dit in een vroegtijdig stadium gebeurt, zodat remedierende en curatieve acties kunnen worden voorkomen.

Het komt voor dat leerprocessen van leerlingen stagneren. Leerkrachten nemen dit waar of hebben een niet-pluis-gevoel. Via de Intern Begeleider kan de PB-er worden ingezet om de situatie van de leerling in kaart te brengen en te adviseren over de aanpak.

De preventieve begeleiders zijn afkomstig uit het Speciaal Onderwijs. Daar hebben ze een jarenlange ervaring opgebouwd als begeleiders van rugzakleerlingen. In de afgelopen drie jaar hebben onze PB-ers deelgenomen aan een project van samenwerkingsverband de Stroming. Er is daarbij veel ervaring opgedaan rondom de preventieve rol. De inzet tijdens het project is door de scholen hogelijk gewaardeerd en krijgt nu een vaste basis. Wat vooral aanspreekt zijn de ingebrachte expertise en de frisse blik van buiten de school.

De PB-ers hebben ook nog een rol ten aanzien van de voormalige rugzakleerlingen. Daar waar zij nog ondersteuning nodig hebben, wordt die voortgezet. 

 

 

Werkwijze DC

De orthopedagogen en preventief begeleiders hanteren bij de ondersteuning van leerlingen een handelingsgerichte werkwijze. Deze kenmerkt zich door het in kaart brengen van de stimulerende en beperkende factoren op alle gebieden die met het functioneren van een kind te maken hebben. Naast de mogelijkheden en resultaten van het kind zelf gaat het dan ook over de school en de leefomgeving van de leerling. Steeds weer wordt de vraag gesteld: 'Wat heeft deze leerling, met deze leerkracht, in deze klas, op deze school, uit dit gezin, in deze wijk, nodig om zich optimaal te ontwikkelen?'

Deze benadering staat haaks op het bieden van een (extra) onderwijsaanbod op basis van kindkenmerken. Jarenlang is het heel gewoon geweest om leerlingen te diagnosticeren en van een stempel te voorzien, om extra ondersteuning af te dwingen. Maar de ene leerling met ADHD, autisme of dyslexie is de andere niet. Wat ze nodig hebben verschilt, van de inrichting van een lokaal of het gebruik van technische hulpmiddelen tot een programma om sociale vaardigheden te oefenen.